Työntekijät (pysyvä oleskelulupa)

Oikeudet

Henkilöllä on oikeus pysyvään oleskeluun sen jäsenvaltion alueella, jossa hän on työskennellyt, mikäli toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

  • työnteon lopettanut henkilö on saavuttanut kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisen eläkeiän, työskennellyt jäsenvaltiossa edeltävien 12 kuukauden ajan ja asunut siellä yhtäjaksoisesti yli kolmen vuoden ajan;
  • työntekijä lopettaa työnteon pysyvän työkyvyttömyyden vuoksi; tällöin vaaditaan, että hän on asunut jäsenvaltion alueella yhtäjaksoisesti yli kolmen vuoden ajan.

Myös työntekijän kanssa asuvilla perheenjäsenillä on oikeus pysyvään oleskeluun, työntekijän kuoleman jälkeenkin. Jos työntekijä kuolee työssäoloaikanaan, perheenjäsenten oleskeluoikeuteen sovelletaan tiettyjä ehtoja (ks. komission asetus (ETY) N:o 1251/70).

Oikeutta pysyvään oleskeluun on mahdollista hakea kahden vuoden kuluessa vaadittujen ehtojen täyttymisestä.

Työntekijä saa oleskeluluvan, joka on voimassa 5 vuotta ja joka voidaan uusia.

Viiteasiakirjat

Komission asetus (ETY) N:o 1251/70, annettu 29. kesäkuuta 1970, työntekijöiden oikeudesta jäädä jäsenvaltion alueelle työskenneltyään siinä valtiossa.