Opiskelijana

Oikeudet

Euroopan unionin kansalaiset voivat siirtyä toiseen jäsenvaltioon, kun heillä on mukanaan voimassa oleva henkilötodistus tai passi, ja he voivat oleskella siellä ilman muodollisuuksia kolmen kuukauden ajan.

Opiskelijalla, jolla ei ole muuta yhteisön lainsäädäntöön perustuvaa oleskeluoikeutta, on oikeus oleskella toisessa jäsenvaltiossa sillä edellytyksellä, että

  • hän osoittaa asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle ilmoituksella tai valintansa mukaan muulla vastaavalla keinolla, että hänellä on riittävät varat omaa ja perheensä toimeentuloa varten, ettei hän joudu oleskelunsa aikana turvautumaan vastaanottavan jäsenvaltion sosiaalitukeen, ja että
  • hän on kirjoilla tunnustetussa oppilaitoksessa ja opiskelee siellä päätoimisesti akateemista tai ammatillista tutkintoa varten ja
  • hänellä on sairausvakuutus, joka kattaa kaikki mahdollisesti esiintyvät riskit vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Yli kolmen kuukauden oleskelua varten on haettava asumis- tai oleskelulupaa vastaanottavan jäsenvaltion paikallisviranomaisilta. Sen saaminen ei kuitenkaan ole asumisoikeuden edellytyksenä, eikä sen puuttuminen voi johtaa karkotukseen, mutta joissakin jäsenvaltioissa siitä voidaan määrätä sakko. Kyseessä on siis muodollisuus, joka on hoidettava.

Asumis- tai oleskeluluvan antamista varten jäsenvaltio voi pyytää esittämään voimassa olevan henkilötodistuksen tai passin ja osoittamaan, että (edellä esitetyt) oleskeluehdot täyttyvät. Vastaanottava jäsenvaltio ei voi vaatia tiettyä rahasummaa tai pyytää esittämään todistetta pankkitilistä.

Oleskeluluvan voimassaoloaika voidaan rajoittaa koulutuksen kestoon tai yhteen vuoteen, vaikka koulutus kestäisi yli vuoden. Tällöin oleskelulupa on uusittava vuosittain. Oleskeluluvan myöntämisestä ei peritä maksua tai se saa olla enintään sama kuin kansallisesta henkilötodistuksesta perittävä maksu.

Oleskeluoikeus säilyy niin kauan kuin edellä esitetyt edellytykset täyttyvät. Tilapäisistä vaikeuksista johtuva sosiaalitukeen turvautuminen ei kuitenkaan voi johtaa automaattiseen karkotukseen vastaanottavasta jäsenvaltiosta.

Opiskelijalla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun jäsenvaltion kansalaisten kanssa perustamissopimuksen soveltamisalalla sillä edellytyksellä, että edellä mainitut edellytykset täyttyvät ja EY:n perustamissopimuksen erityisiä määräyksiä ja johdetun oikeuden erityissäännöksiä noudatetaan. Tämä koskee erityisesti koulutukseen pääsyn ehtoja, myös apurahoja ja lainoja, sekä kirjoittautumis- ja lukukausimaksuja. Opiskelijalla ei sitä vastoin ole oikeutta elinkustannuksiin tarkoitettuun opintotukeen tai -lainaan.

Perheenjäsenten oikeudet

Perheenjäsenet, joilla ei ole minkään jäsenvaltion kansalaisuutta, voivat tulla jäsenvaltioon esittämällä voimassa olevan passin. Heiltä voidaan vaatia viisumia, joka myönnetään ilmaiseksi.

Opiskelijan puolisolle ja huollettaville lapsille myönnetään myös oleskeluoikeus heidän kansallisuudestaan riippumatta.

Yli kolmen kuukauden oleskelua varten perheenjäsenten on haettava oleskelulupaa vastaanottavan jäsenvaltion paikallisviranomaisilta. Heidän on toimitettava todiste sukulaisuussuhteesta opiskelijaan.

Oleskeluluvan antamista varten vastaanottava jäsenvaltio voi pyytää luvan hakijaa esittämään voimassa olevan henkilötodistuksen tai passin ja osoittamaan, että edellä esitetyt oleskeluehdot täyttyvät. Jos opiskelijan perheenjäsen ei ole minkään jäsenvaltion kansalainen, hänelle myönnetään oleskelulupa, joka on voimassa yhtä kauan kuin opiskelijan lupa.

Opiskelijan puoliso ja huollettavat lapset, joilla on oleskelulupa, voivat tehdä vastaanottavassa jäsenvaltiossa palkkatyötä tai toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina, vaikka he eivät olisikaan minkään jäsenvaltion kansalaisia.

Sovellettava yhteisön lainsäädäntö

Neuvoston direktiivi 93/96/ETY, annettu 29. lokakuuta 1993, opiskelijoiden oleskeluoikeudesta (EYVL L 317, 18.12.1993)