Ajokortti

ajokorttiAjokortti

EU:n sisällä ajokortti haetaan asuinmaasta.

Espanjassa vakituisesti (residentti) asuvan henkilön tulee 6 kuukauden sisällä muutosta rekisteröidä suomalainen ajokorttinsa asuinpaikkakuntansa Jefatura deTrafico:ssa.

Jos tarvitaan ajokorttirekisteriotetta, pyynnöt osoitetaan sähköpostilla tai faksitse ajoneuvohallintokeskukselle.

sähköpostiosoite:  ajokorttitiedot@ake.fi
faksi: +358 9 61853610

Pyyntöön on kirjoitettava selkeästi nimi, suomalainen henkilötunnus, kotiosoite ja mainittava erikseen, jos ote halutaan englanniksi.
Maksullinen ote lähetetään hakijalle kirjeellä, jossa lasku mukana.
(Tiedot tarkastettu 24.7.2008)
Lisätietoa:
Ajoneuvohallintokeskus

Puh. +358 20 696 300
Sähköposti:ake@ake.fi

Dirección General de Tráfico
Dirección General de Tráfico – Trámites (espanjaksi)

Pääperiaatteet

Varsinaista yhteisön ajokorttia ei ole. Heinäkuun 1. päivästä 1996 jäsenvaltiot (direktiivin 91/439/ETY mukaisesti) jäsenvaltiot myöntävät ”yhteisön mallin” mukaisen ajokortin, jotta ajokortit olisivat helpommin ymmärrettävissä ja jäsenvaltiot voisivat näin tunnustaa vastavuoroisesti muissa jäsenvaltioissa myönnetyt ajokortit.

Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan (asia C-230/97, Awoyemi) vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella on välitön oikeusvaikutus, joten sitä on sovellettava heti, kun direktiiviä on alettu noudattaa (1. päivästä heinäkuuta 1996) (katso direktiivin 12 artikla).

Jäsenvaltioiden on tunnustettava kaikki muissa jäsenvaltioissa myönnetyt ajokortit, vaikka ajokortti olisi vanha eikä vastaisi yhteisön mallin mukaista ajokorttia, jos ajokortti vain on voimassa. Tämän takia direktiivissä säädetään ennen 1. päivää heinäkuuta 1996 myönnetyille ajokorteille vastaavuudet, jotka komissio on vahvistanut (komissio vahvisti vastaavuudet 21. maaliskuuta 2000 tekemällään päätöksellä).

Huom. Ajokorttia ei ole enää pakko vaihtaa, kun muuttaa toiseen jäsenvaltioon. Halutessaan uuden ajokortin voi kuitenkin pyytää.

Hyvä tietää

Jos henkilöllä on voimassa oleva ajokortti ja hän muuttaa asumaan vakinaisesti muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, jossa ajokortti on myönnetty, asuinvaltio voi merkitä ajokorttiin hallinnollisiin tarkoituksiin tarvittavat tiedot sekä soveltaa kansallisia säännöksiä, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

  • ajokortin voimassaoloaikaa
  • lääkärintarkastuksia (samoin aikavälein kuin asuinvaltion myöntämien ajokorttien haltijoilla)
  • verotusta (liittyy ajokortin hallussapitoon)
  • rangaistuksia (esimerkiksi rikkomusten pisteytysjärjestelmää)
  • ajo-oikeuden rajoittamista, poistamista taikka määräaikaista tai pysyvää peruuttamista. Asuinvaltio voi siis tarvittaessa vaihtaa alkuperäisen ajokortin.

Vakinaisen asuinpaikan määritelmä

Vakinaisella asuinpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa henkilö asuu tavanomaisesti eli vähintään 185 päivää kalenterivuodesta sellaisten henkilökohtaisten ja ammatillisten siteiden vuoksi tai, jos on kyse henkilöstä, jolla ei ole ammatillisia siteitä, sellaisten henkilökohtaisten siteiden vuoksi, jotka osoittavat läheistä yhteyttä tämän henkilön ja hänen asuinpaikkansa välillä.

Jos henkilön ammatilliset siteet ja henkilökohtaiset siteet ovat eri paikoissa ja henkilö tästä syystä asuu vuorotellen paikoissa, jotka sijaitsevat kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, hänen vakinaisena asuinpaikkanaan pidetään sitä paikkaa, jossa hänen henkilökohtaiset siteensä ovat, jos hän palaa sinne säännöllisesti. Viimeksi mainitun edellytyksen ei tarvitse täyttyä, jos henkilö asuu jäsenvaltiossa suorittaakseen siellä tietyn ajan kestävän tehtävän. Opiskelu yliopistossa tai muussa koulussa ei merkitse vakinaisen asuinpaikan muutosta.

Toimivaltainen viranomainen

Ajokorttien lainsäädännöstä vastaa Espanjassa Dirección general de Tráfico ja ajokortin myöntämisestä Dirección general de Tráficon paikallisosastot (sisäministeriö). Suomessa taas lainsäädännöstä vastaa Ajoneuvohallintokeskus ja ajokortin myöntämisestä asuinkunnan poliisilaitos.