Ajokortin muoto, luokat ja voimassaoloaika

ajokorttiYhteisön malli

Yhteisön mallin mukaisessa ajokortissa on edelleen ajokortin antaneen jäsenvaltion nimi. Siinä määritellään myös ajoneuvoluokat, joiden osalta ajokortti on voimassa.

Kortissa luetellaan lisäksi ehdot, joiden mukaisesti ajokortin haltijalla on ajolupa. Jos ajokortin myöntävä viranomainen katsoo esimerkiksi näön tarkkuutta korjaavien linssien käytön ajoneuvon kuljettamista varten tarpeelliseksi, tämä on merkittävä ajokorttiin.

Vammaiselle henkilölle annetussa ajokortissa on oltava myös erityinen merkintä ehdoista, joiden mukaisesti kyseinen henkilö saa kuljettaa ajoneuvoa.

Ajokortin voimassaolo

Jäsenvaltioissa otetaan käyttöön yhteisön mallin mukainen kansallinen ajokortti. Kyseinen ajokortti oikeuttaa kuljettamaan kotimaassa ja kansainvälisillä matkoilla ajoneuvoa, joka kuuluu annetusta ajokortista ilmenevään luokkaan.

Ajokortin kelpoisuus määritellään seuraavasti:

  • C- ja D-luokkaa varten myönnetyt ajokortit oikeuttavat kuljettamaan myös B-luokkaan kuuluvia ajoneuvoja.
  • Luokkia B + E, C + E ja D + E varten annetaan ajokortteja ainoastaan kuljettajille, joilla jo on vastaava oikeus kuljettaa B-, C- tai D-luokkien ajoneuvoja.
  • Jäsenvaltiot määrittävät antamiensa ajokorttien voimassaoloajan.

Viiteasiakirjat

  • Direktiivi 80/1263/ETY on korvattu direktiivillä 91/439/ETY, jolla muutetaan erityisesti ajoneuvoluokkien yhdenmukaistamista koskevaa vanhaa menettelyä ja jossa asioiden esitystapa on aiempaa helppotajuisempi. Uusi direktiivi tuli voimaan 1. heinäkuuta 1996.
  • Heinäkuun 23. päivänä 1996 annetulla neuvoston direktiivillä 96/47/ETY muutettiin direktiiviä 91/439/ETY niin, että jäsenvaltiot saivat mahdollisuuden valita käyttöön vaihtoehtoisen ajokorttimallin (”luottokorttimallin”). Direktiivin mukaisesti yhteisön korttimalliin on myös varattava tila sitä varten, että korttiin mahdollisesti myöhemmin lisätään mikroprosessori tai muu vastaava tietotekninen väline. Komissiota kuultuaan jäsenvaltiot voivat lisätä värimerkintöjä, kuten viivakoodeja, kansallisia tunnuksia tai turvaominaisuuksia. Ajokorttien vastavuoroisen tunnustamisen vuoksi viivakoodi saa sisältää ainoastaan ne tiedot, jotka jo ovat näkyvissä ajokortissa tai jotka ovat tarpeellisia ajokortin myöntämismenettelyssä.
  • Kesäkuun 2. päivänä 1997 annetulla neuvoston direktiivillä 97/26/EY muutettiin direktiiviä 91/439/ETY siten, että otettiin käyttöön yhteisön koodi, joka mahdollistaa vapaan liikkumisen koko EU:n alueella kuljettajille, joiden oikeutta kuljettaa ajoneuvoa on rajoitettu tai jotka kuljettavat muutettua ajoneuvoa.
  • Syyskuun 14. päivänä 2000 annetulla komission direktiivillä 2000/56/EY muutettiin direktiiviä 91/439/ETY. Direktiivillä muutettiin sekä yhteisön koodiluetteloa että liitettä II, joka koskee teoreettista koetta ja käytännön ajokoetta.
  • Komissio teki 21. maaliskuuta 2000 päätöksen 2000/275/EY, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien jäsenvaltioissa annettujen ajokorttien vastavuoroinen tunnustaminen. Tämä koskee myös kaikkia ennen neuvoston direktiivin 91/439/ETY hyväksymistä ja voimaantuloa annettuja ajokortteja. Päätös sisältää luettelon direktiivin 91/439/ETY 10 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista vastaavuuksista.
  • Komissio hyväksyi 21. lokakuuta 2003 ehdotuksen (KOM(2003) 621) uudeksi tekstiksi, jolla on tarkoitus korvata kaikki nykyiset säädökset. Kyseinen teksti sisältää ajokorttimalleihin liittyvien petosten torjuntaa helpottavia sekä ajokorttien voimassaoloaikoja ja liikenneturvallisuuden parantamista koskevia merkittäviä lisämuutoksia.