Työkyvyttömyysasteen merkitys?

LINKKI

pertti
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 01.12.2010
Kirjoituksia: 18
Vastauksia: 63

Minulle aiheuttaa päänvaivaa se, että täytyykö yleensä työkyvyttömyysastetta uudelleen Espanjassa määritellä verottajaa varten? Verovähennys ei minun mielestäni ole työkyvyttömyysetuus, joten sitä koskee verotussäädökset ei sosiaaliturvasäädökset. Joten Suomen verottajan ja eläkelaitoksen määritys työkyvyttömyysasteesta pitäisi riittää?

Kun luen Espanjan ja EU lainsäädäntöä, niin työkyvyttömyysasteen määrittely tarvitaan silloin, jos työkyvytön haluaa hakea jotain työkyvyttömyysetuuksia Espanjasta tai toisesta EU-jäsenvaltiosta.

Tässä sen on sanottu selkeästi ja vielä korostetusti!

Hae googlella: EU:n sosiaaliturvasäännökset – Europa

Sieltä sivu 17.

TÄRKEÄÄ
Yhteensovittamissäännöksiä sovelletaan sosiaaliturvaan, mutta ei verotukseen.
Verotuksesta on tehty kahdenvälisiä sopimuksia maiden välillä. Kunkin maan vero-
toimistoista saa tietoa tulojen verottamisesta yksittäistapauksissa.

Mikä on sosiaalietuus?

”35 Kysymys etuuden määrittämisestä sosiaaliturvaetuudeksi on näin ollen osittain riippumaton siitä kysymyksestä, mihin erityiseen asetuksessa N:o 1408/71 lueteltuun sosiaaliturvan alaan etuus kuuluu, ja se edeltää tätä viimeksi mainittua kysymystä. Tämän vuoksi on täysin mahdollista, että etuus on perustamissopimuksen 51 artiklassa ja asetuksessa tarkoitettu sosiaaliturvaetuus, mutta ei vielä(29) kuulu niiden (lainsäädännössä tarkoitettujen) etuuksien joukkoon, joihin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa viitataan, mistä on seurauksena oikeudellinen aukko.”

”(31) – Tältä osin yhteisöjen tuomioistuin toteaa vakiintuneesti sellaisissa asioissa, jotka liittyvät ulkomaalaisten oikeudelliseen asemaan jäsenvaltioissa, että jäsenvaltioiden on noudatettava perustamissopimuksen perusperiaatteita, myös silloin kun ne hyväksyvät niiden toimivaltaan kuuluvia toimenpiteitä, kuten säännöksiä, jotka koskevat omistusoikeutta (asia 182/83, Fearon, tuomio 6.11.1984, Kok. 1984, s. 3677, 7 kohta), immateriaalioikeutta (yhdistetyt asiat C-92/92 ja C-326/92, Phil Collins ym., tuomio 20.10.1993, Kok. 1993, s. I-5145, 22 kohta) tai välitöntä verotusta (asia C-279/93, Schumacker, tuomio 14.2.1995, Kok. 1995, s. I-225, 21 kohta) ym.”

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996CC0160:FI:HTML

Tämä on myös mielentiintoinen:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61993CJ0279:FI:PDF

Jos jotain toistakin kiinnostaa enemmän asiaa tutkia:

”85 artikla
Veroista vapauttaminen tai niiden alentaminen – Oikeaksi todistamisesta vapauttaminen
1. Kaikki jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyt vapautukset veroista, leimaveroista, notariaatti- tai rekisteröintimaksuista tai niiden alentaminen tämän valtion lain säädännön soveltamiseksi tarvittavien todistusten tai asiakirjojen osalta, on ulotettava samanlaisiin asiakirjoihin, jotka vaaditaan toisen jäsenvaltion lainsäädännön tai tämän asetuksen soveltamiseksi.
2. Selvitykset, asiakirjat ja todistukset, joita vaaditaan tämän asetuksen soveltamiseksi, vapautetaan velvoitteesta, jonka mukaan diplomaattisten tai konsuliviranomaisten on todistettava ne oikeaksi.”

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971R1408:fi:HTML